Pytanje w portalu

Pomoc při pytanju

Pytanje w portalu zjima pytanske móžnosće jednotliwych modulow a poskića wot jednoho pytanskeho pola přistup k wšelakorym zběrkam słowoskłada. Na tute wašnje dóstanje wužiwar hruby přehlad a pokazki na dokładniše informacije we wotpowědnych serwisach portala.

Žórła a rěč

Pytać móže so za serbskimi a němskimi wurazami. Z tym je přistup k serbskej a němskej leksice w přepytowanych resursach zaručeny, znajmjeńša tam, hdźež je so wotpowědna leksika indicěrowała:

Jednore naprašowanje

W jednorej warianće pyta so za jednotliwym słowom. Při zapodaću wjacorych słowow pokazuja so wurazy, kiž znajmjeńša jedne ze zapodatych słowow wobsahuja. Na lisćinje wuslědkow steja cyle horjeka te pokazki, kotrež wšitke pytane słowa wobsahuja.

Najhusćišo dosahaja za pytanje zakładne formy słowow. W někotrych serwisach pak njejsu so tute indicěrowane frazy lematizowali, na př. njenamaka so w Rěčnych kućikach wuraz »seklowa čara« ze zakładnej formu adjektiwa »seklowy«. Wěsta pomoc w tajkich padach su te słowa, kotrež so hnydom při pisanju do pytanskeho pola pokazuja.

Při pytanju so na wulko- a małopisanje njehlada; rozeznawanje diakritiskich znamješkow je opcionalne.

Kompleksne naprašowanje

Opcija »kompleksneho naprašowanja« zmóžni formulowanje pokročenych pytanskich wurazow. Wužiwać hodźa so slědowace wosebite elementy:

Prašak (?)
zastupuje jedyn pismik, na př. »s?l« (wotpowěduje słowomaj »sel«, »sól« a dalšim skrótšenkam).
Hwězda (*)
zastupuje fragment słowa, na př. »mjezy*« přinjese wšitke słowa, kiž započnu z »mjezy-«, a »*inka« wšitke ze sufiksom »-inka«.
Plus (+)
při zapodaću wjacorych pytanych słowow markěruje te słowo, kiž dyrbi w namakanym wurazu wustupić. Přirunaj wuslědki naprašowanjow: »hórski kraj«, »hórski +kraj«, »+hórski kraj« a »+hórski +kraj«.
Minus (-)
při zapodaću wjacorych pytanych słowow markěruje te słowo, kiž njesmě w namakanym wurazu wustupić. Přirunaj wuslědki naprašowanjow »hórski kraj«, »hórski -kraj« a »-hórski kraj«. Naprašowanje »-hórski -kraj« njepřinjese wězo žane wuslědki.
Pazorki ("")
woznamjenjeja frazu, kotraž ma dokładnje w tajkej formje wustupić. Přirunaj wuslědki naprašowanjow. »"tam a sem"« a »tam a sem«. Porjad słowow w pazorkach je relewantny, »"Marija a Marta"« njeje to samsne kaž »"Marta a Marija"«.
Tilda (~1)
pyta za podobnymi słowami. Na př. »šlebjerdka~1« přinjese slědowace słowa »šlebjerda«, »šlebjerdka«, »šlebjerdak« a »šlebjerdki«.
Regularne wuraze (//)
je wosebity kode za tworjenje pokročenych naprašowanjow, na př. »/nje(do|pře|za).*[^aeiuy]ć/«.