Rěčne kućiki

So zdrasćić

Nalěćo tu je a temperatury stupaja. Tuž móža tołste kapy, čapki, šawle a rukajcy w kamorje wostać. Sym jónu słyšała, zo sej pěstowarka tón čas chwaleše runje tohodla, zo njetrjeba swojim chowancam potom wjace telko zdrasćić. Něšto mje při tutym wuprajenju myleše. Werb zdrasćić drje wotpowěduje runje kaž woblěkać němskemu „anziehen“, tola wužiwa so w serbšćinje jenož, hdyž měri so na wosobu, na přikład móže mać hólca zdrasćić, abo předrasćić a jeli wón to hižo sam dokonja, móže wón so zdrasćić abo předrasćić. Jeli pak chcemy konkretizować, wo kajke dźěle drasty so jedna, wužiwamy serbsce skerje werb woblěkać resp. zwoblěkać, mać potajkim dźowku abo dźowce rjany šat zwoblěka, syn pak so najradšo jeansy woblěka. Tola mamy w serbšćinje hišće dalše wurazy, wotpowědowace němskemu „anziehen“, a to wotwisuje wot konkretneje drasty: Tak so črije njewoblěkamy, ale wobuwamy, čapki pak sej stajamy a rukajcy sej tyknjemy. Nětko pak so wjeselimy, zo to bórze wjace činić njetrjebamy, ale móžemy sej zaso lochke nalětnje drasty woblěkać.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, gramatika

klučowe słowa: werb, rekcija

hesła: zdrasćić (so), woblěkać (sej něšto), anziehen, wobuwać, stajić sej čapku, tyknyć sej rukajcy