Rěčne kućiki

Začinić a/abo zawrěć

Njedawno přemyslowach wo tym, w kotrych kontekstach so něšto začini a što so skerje zawrěje. Jako ekwiwalentaj němskeho werba „schließen“ stej wobě formje korektnej, tak steji w słownikach. Němsko-hornjoserbski słownik podawa formu zawrěć jako zestarjacu. Tuž je prawdźepodobnje stilistiski rozdźěl, a zaleži drje skerje na tym, što ma so začinić. Durje abo wokna so začinja, knihi a zešiwki tež – kontekst je potajkim neutralny. Předewšěm w zymje móža so durje abo wokna husćišo tež začinjeć.

Forma durje zawrěć abo tež knihu zawrěć wotpowěduje wysokemu stilej a ma husto přenjeseny woznam. Zawrěć móže so tež něšto, štož wopisuje wěsty wuslědk, respektiwnje doskónčny staw. To potwjerdźuje dalši němski ekwiwalent w Prawopisnym słowniku, kiž rěka „stilllegen“ a je tohorunja neutralny. Wuhlowa jama so zawrěje, abo tež stare twarjenje, kotrež twarskim předpisam hižo njewotpowěduje.

A w zwisku z aktualnej serbskej politiku dźe skerje wo to, zo bychu drje so kóždy wječor durje serbskich institucijow začinili, ale zo njebychu so ženje zawrěli.

J. Šołćina

temy: słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: werb

hesła: začinić, zawrěć, stillegen, schließen