Rěčne kućiki

Z hosćimi

Lubi připosłucharjo, što sej mysliće, kotra ze slědowacych formow drje budźe w spisownej rěči prawa: z hosćemi abo z hosćimi? – Myslu sej, zo njejsće dołho přemyslowali a so intuitiwnje za prawu formu z hosćimi rozsudźili. W gramatikach namakamy informaciju, zo ma słowo hósć w instrumentalu plurala kóncowku -imi, potajkim: Póńdu z hosćimi do města. Čehodla potajkim wužiwaja někotři awtorojo formu z hosćemi? Zo změni so pola někotrych słowow kóncowka -ami na -emi zwisuje z předchadźacym konsonantom. Je-li tón mjechki, wužiwamy kóncowku -emi: z přećelemi, z mužemi. Tež słowo hósć ma mjechki wukónc a snadź tohodla jewi so pola někotrych awtorow kóncowka -emi. Ale mamy w serbšćinje někotre słowa, kotrež tutym prawidłam njeslěduja, su to ludźo, dźěći a tež hósć. W dialektach a w spisownej rěči matej słowje ludźo a dźěći jenož kóncowku -imi: z ludźimi, z dźěćimi; instrumental plurala słowa hósć ma tu tohorunja kóncowku -imi (z hosćimi), nimo toho wustupuja w dialektach tež formy z hosćemi abo z hosćami, ale zrědka. Njech wužiwaja so w dialektach abo wobchadnej rěči rozdźělne kóncowki, w spisownej serbšćinje pak sym přeco hišće z hosćimi po puću.

A. Pohončowa

temy: gramatika

klučowe słowa: substantiw, instrumental plurala, deklinacija, wobchadna rěč

hesła: hósć, hosćimi