Rěčne kućiki

Wohnjowa wobora Radwor

„Wohnjowa wobora Radwor njeje móhła noweho nawodu wuzwolić.“ „Serbska pčólnica Chrósćicy wobkrući wudyrjenje chorosće pčołkow.“ – Přeco zaso słyšimy powěsće z tajkimi njeskłonjowanymi formami serbskich wjesnych mjenow, kotrež maja swój přikład najskerje w němčinje. Hdyž tajku wjazbu do sady zatwarimy, mamy problem z deklinaciju. Husto nastanje napřećiwk mjez padowymi formami zwjazanych substantiwow: Dźěl so skłonjuje a městne mjeno wostanje njezměnjene, na přikład we wohnjowej woborje Radwor. Tola serbšćina ma z wotwodźowanjom srědk k dispoziciji, kiž dowoli wjele jasnišo zwuraznić zwisk mjez někajkim městnom a jemu přirjadowanej wěcu hač z prostym zestajenjom. Wot městneho mjena móžemy sej zlochka wutworić přisłušny adjektiw. Tohodla rěčimy radšo wo Radworskej wohnjowej woborje a Chróšćanskej serbskej pčólnicy – tajka wjazba pokaza ze swojej přez cyłe skłonjowanej formu tež cyle jasnje, kotre słowa hromadźe słušeja.

S. Wölkowa

temy: gramatika

klučowe słowa: němčina, wotwodźenka, deklinacija, mjeno, kongruenca, apozicija

hesła: wjesne mjeno, Radwor, Radworski, Chrósćicy, Chróšćanski