Rěčne kućiki

Witaj

„Witaj!“ – to je wočiwidnje nowy postrow w serbšćinje, někak z tajkej funkciju kaž němske „Hallo“. Ale kak mamy na njón wotmołwić? To njeje cyle jednore prašenje. Jako dźěćo tajki postrow njeznajach. Praješe so skerje „Witajće k nam“ abo tež „Witajće k nim“, jeli běch sama na wopyće a witach dalšich hosći do cuzeho domu – a wotmołwa rěkaše runje tak kaž pola ewangelskeho „Pomhaj Bóh!“ „Wjerš pomazy“. Tohodla sej myslu, zo njeby wopaki było, runje takle wotmołwić na tute nowe proste a samotne „Witaj“ – potajkim „Wjerš pomazy“. Husto wšak wotmołwja takle postrowjeni ze samsnej formulu, mjenujcy „Witaj“. Tež to bych za legitimnu móžnosć měła. Wona wotpowěduje situaciji pola němskeho salopneho postrowa „Hallo“ – tež tu so wotmołwi ze samsnym „Hallo“. Njehladajo na to bych doporučiła hižo naspomnjene „Wjerš pomazy“. Wěste pak drje je, zo wotmołwa na wone nowoserbske „Witaj“ njerěka „Na wěki“ abo „Do wěčnosće“, ani tež „Dobry dźeń“.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, regionalne rozdźěle w serbšćinje

klučowe słowa: postrow

hesła: Hallo, witaj