Rěčne kućiki

Solotej abo solotja

W Serbskim instituće dźěłaja rěčespytnicy z kompjuterowymi metodami. Mjez druhim smy loni započeli systematisce a poławtomatisce wuhódnoćeć Serbske Nowiny a dalše publikacije, zo bychmy namakali słowa a słowne formy, kotrež njejsu hišće registrowane w słownikach a gramatikach. Při tym zjewi so nam njedawno jako dotal njeregistrowane słowo solotja. W młodźinskej přiłoze Serbskich Nowin pisaše so w pućowanskej reportaži wo aziatiskim bageće ze swinjacym mjasom, pastetu, kołbasu, solotju a chilijowej jušku. Rěčespytny wobdźěłar skwalifikowa tutu formu solotju jako pisanski zmylk za prawe soloteju abo solotwju. Tola mi so zda, zo tči něšto hinaše za tym. Wšak je w katolskim dialekće rozšěrjena pódla Budyskeho a spisownorěčneho słowa solotej forma solotja abo solojtja, štož je tež dokumentowane w Serbskim rěčnym atlasu. Tak móže nam kompjuter pokazać, kajke dialektalne formy a słowa su tež dźensa hišće znate. A jeli bychu so wone w pismowstwje husćišo jewili, móhli so snano samo jónu jako regionalna warianta do słownika dóstać.

S. Wölkowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje, regionalne rozdźěle w serbšćinje

klučowe słowa: dialekt, regionalne rozdźěle

hesła: solotej, solotja