Rěčne kućiki

Sej něšto naposkać

Bohatosć našeje rěče so mjez druhim w mnohich woznamowych wariantach serbskich słowjesow pokazuje. Přikład za to je werb naposkać, wo kotrehož nałožowanju so njedawno mjez Serbami horco diskutowaše. Wosoba A bě měnjenja, zo wužiwa so naposkać jenož w zmysle hroženja, potajkim w zwisku ze swarami, kaž na přikład: „Nó, to móžeš sej doma něšto naposkać!“ Tomu pak tak njeje. W hornjoserbskim tekstowym korpusu je tójšto přikładow za neutralne konteksty, kotrež wotpowěduja němskemu ekwiwalentej „sich etwas anhören“, kaž mjez druhim: „To naposka sej žona starosće druheje“ a „Zajimcy móžachu sej krótke informaciske teksty z pomocu słuchatkow naposkać [...]“ abo tež „W našej swójbje bě cyle samozrozumliwe, sej tačele z tutej rjanej hudźbu naposkać.“ W hornjoserbsko-němskim słowniku je pod hesłom naposkać tež hišće dalša warianta słowjesa z němskim woznamom ,genug hören‘ zapisana, kotraž wopisuje zjaw, so něčeho naposkać, kaž na přikład „[...] běch dołho dosć so naposkał teje hary“. Nadźijam so, zo njejsće so nětko rěčnych kućikow naposkali, ale zo so za nje tež přichodnje zajimujeće!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: werb

hesła: naposkać, anhören (sich etw.), zuhören, hören