Rěčne kućiki

Pusteblume

Njedawno docpě nas w Serbskim instituće naprašowanje, kak rěka serbsce „Pusteblume“. W němčinje mamy wjacore wurazy, kiž su zdźěla regionalnje abo stilistisce rozdźělne: „Löwenzahn“, „Kuhblume“ abo tež „Butterblume“ – serbsce prajimy mlóč. Hdyž su mlóče překćěte, změnja swoju formu na kulu podobne hłójčki, na kotrychž wisaja lětace symješka. Dźěći smjerćrady na tute hłójčki duja a potom symješka wotleća – a tole mjenujemy potom němsce „Pusteblume“. Serbsce dyrbimy to skerje wopisać jako překćěwacy/překćěty mlóč abo překćěta mlóčowa hłójčka. W dwuzwjazkowym słowniku podata mejska róža wustupuje w digitalnym tekstowym korpusu hornjoserbšćiny jenož dwójce, ale awtor njeje měnił překćěty mlóč, ale něšto cyle druhe. – Kak pak by było z wotwodźenku dujawka. Zakład je werb duć; motiwacija za tutón kompaktny wotpowědnik dujawka je podobnje kaž w němčinje, tuž by snano šansu měł, so w serbšćinje zadomić. Ale snano maće Wy, lubi připosłucharjo, hinaši originelny namjet, kak móhli tym překćětym mlóčam abo dujawkam serbsce prajić?

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, nowotwórba

hesła: Pusteblume, dujawka, mlóč, Butterblume, Kuhblume, Löwenzahn