Rěčne kućiki

Ossi – Wessi

Druhdy namakaja rěčespytnicy hakle po někotrych lětach spokojace rozrisanja za leksikaliske prašenja. Přikład za to je porik słowow „Ossi“ a „Wessi“, kotryž je nastał w lětach po politiskej změnje. W rěčnej praksy wužiwamy požčonce, rěčimy – tam a sem tež jara emocionalnje – wo osijach a wo wesijach, a wobaj ekwiwalentaj stej tež w słowniku moderneje leksiki zapisanej. Tež w poslednim čisle „Rozhlada“ čitachmy tekst wo wesimudračkach. W tajkim ironiskim padźe zda so přewzaće cuzeje leksiki być najlěpša strategija.

Neutralne leksikaliske wopisowanje ze zapadnych resp. z nowych zwjazkowych krajow pochadźacy čłowjek drje je prawe, ale z perspektiwy rěčneje ekonomije njespokojace rozrisanje. Njedawno pak słyšach w zjawnym přednošku wědomostnika pomjenowanje, kotrež zbudźi we mni woprawdźity aha-efekt. Kolega přednošowaše wo zapadniku X.Y.

Zapadnik a wotpowědnje tež wuchodnik stej so z pomocu sufiksa -nik wutworiłoj. Mjenowany słowotwórbny typ je tež dźensa hišće produktiwny, přikłady kaž zarjadnik, dołžnik, zastojnik tole potwjerdźuja. Potajkim móžetej neutralnej słowje zapadnik a wuchodnik požčonce narunać. Haj, druhdy so tež problemy noweje leksiki hakle pozdźišo na cyle jednore wašnje rozrisaja.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, gramatika

klučowe słowa: substantiw, požčonka, němčina, wotwodźenka

hesła: Ossi, Wessi, zapadnik, wuchodnik