Rěčne kućiki

Nul dypkow

Wužiwanje serbskich ličbnikow w sadźe njeje cyle jednore – wone žadaja sej pola ličeneho słowa wšelake padowe formy: jedyn hólc, dwaj hólcaj, tři abo štyri hólcy a pjeć abo wjace hólcow. Za najwjace ličbnikow, wot pjeć hač do bjezkónčnosće, płaći potajkim kombinacija z genitiwom plurala: dźesać stólcow, dwaceći žonow, sydomstow woknow atd. A kak je poprawom z nulu? Stari Serbja tute słowo njewužiwachu – za nich bě, resp. njebě to žadyn, žana abo žane. W staršich a nowšich gramatikach so za nulu prawidło njenamaka. A tola drje tajke je. Njedawno sym storčiła na facit rozprawy wo kopańcowej hrě Dynama: „Nul dypki je wona přinjesła – nic wjace a tež nic mjenje.“ To wšak so mi dźiwne zda, wočakowała bych nul dypkow, fanojo Dynama pak zawěsće radšo wjace hač nul dypkow. W matematiskej kontroli w šuli pak bychu šulerjo nul zmylkow zawěsće rady docpěli.

Dokelž njeje nula abo nul žadyn ličbnik wot jedyn do štyri, hdźež płaća wosebite prawidła, nałožujemy potajkim formu, kiž płaći pola wjetšiny ličbnikow: nul zmylkow kaž pjeć zmylkow, nul dypkow kaž pjeć dypkow – ach, hdy nož by to tola w kopańcy tež tak było!

S. Wölkowa

temy: gramatika

klučowe słowa: genitiw, numeral, rekcija

hesła: nul