Rěčne kućiki

Něšto njewšědne – něšto njewšědneho?

Njedawno so něchtó wopraša, hač je forma něšto njewšědne korektna, abo hač njeměło prawje rěkać: to je něšto njewšědneho. Wotmołwa rěka: Woboje je prawe. Komentar namakamy w gramatice Helmuta Faski, w kotrejž so přikłady za wužiwanje pronomena něšto podawaja. W kontekstach kaž to je něšto njewšědne, něšto nowe abo tež něšto lěpše stej słowje něšto a sćěhowacy atribut kongruentnej. Tute kongruentne formy so tež w serbskich dialektach wužiwaja. Nowše wuwiće dokumentuja formy z genitiwom, kaž na přikład: „To je něšto njewšědneho, něšto noweho abo tež něšto lěpšeho.“, kotrež předewšěm młódši Serbja wužiwaja. Bjezdwěla zwisuje wuwiće ze znajomosćemi druhich słowjanskich rěčow, w kotrychž so genitiwne formy jewja. Tak znajemy z pólšćiny formy typa „coś nowego“.

Přeju wam dźensa rjany dźeń, zo byšće něšto nowe abo něšto noweho, něšto rjane abo tež něšto rjaneho a něšto zajimawe abo tež něšto zajimaweho dožiwili!

J. Šołćina

temy: gramatika

klučowe słowa: pronomen, genitiw

hesła: něšto, něšto njewšědneho, něšto njewšědne