Rěčne kućiki

Napjatosć a napjeće

Móžeće tež Wy, lubi słucharjo, sej hač do nocy napjaty film wobhladać abo zajimawu knihu čitać? Filmy a knihi nas hustodosć putaja, dokelž chcemy wědźeć, kak so wopisowane jednanje skónči. W šulskej wučbje maja šulerjo literariske twórby interpretować a wopisować to, štož so němsce jako „Spannungsbogen“ pomjenuje. Tak nasta w šulskej praksy prašenje za serbskim přełožkom. Za němski wěcownik „Spannung“ namakamy w dwurěčnych słownikach wotpowědnikaj napjatosć a napjeće. Dokłady w tekstowym korpusu pokazaja jasny rozdźěl mjez nałožowanjom wobeju wotpowědnikow. Słowo napjeće wužiwa so w konteksće sporta, na př. jako napjeće musklow, abo w zwisku z elektriku, w kontekstach kaž napjećowy stork abo napjećowy pruwowak, štož je wotpowědnik němskeje zestajenki „Spannungsprüfer“. W zwisku z filmami a tekstami pak wužiwa so ekwiwalent napjatosć, a tak bych w zwisku z romanami a dalšimi literarnymi twórbami rěčała wo wobłuku napjatosće a wo napjatym jednanju.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, particip

hesła: napjaty, napjatosć, spannend, Spannung, napjeće, Spannungsbogen, wobłuk napjatosće