Rěčne kućiki

Krótšo stupać

Młoda Serbowka njedawno čitarjam serbskeho časopisa swój rozsud wozjewi, zo chce přichodnje „krótšo stupać“. Kóždy dwurěčny Serb wšak hnydom rozumi, zo jedna so wo přełožk němskeho wobrota „(etwas) kürzer treten“. Potajkim bě so wona za to rozsudźiła, w tuchwilu zdźěla hektiskim žiwjenju posłownje z krótšimi kročelemi po žiwjenju stupać. W jeje padźe to konkretnje rěkaše, zo chcyše mjenje dźěłać.

Z wobrotom krótšo stupać pak móža so tež dalše konteksty wopisować: Snano wuměnkar hižo w towarstwje aktiwnje dźěłać nochce, snano chce sportowc mjenje trenować abo něchtó by swoje zamołwitosće rady druhim delegował. Podobny tajki wobrot je so wróćo wzać, kiž dźeń a husćišo tež w serbskich tekstach čitamy abo słyšimy. Móžemy potajkim to, štož smy sej předewzali, pak konkretnje formulować, pak – kaž wona młoda žona –, w přenjesenym zmysle zwuraznjeć; a tuž praju wam, lubi słucharjo, zo w zwisku z rěčnymi kućikami „krótšo stupać“ nochcu.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: werb, kalka, wobrot

hesła: kürzer treten, so wróćo wzać, krótšo stupać