Rěčne kućiki

Deklinacija krótkosłowow typa limo a demo

W němčinje, ale tež w serbšćinje wužiwaja so rady tak mjenowane krótkosłowa kaž limo, info, demo. W serbšćinje tute słowa njedeklinujemy. Tak prajimy, zo je so něchtó na demo wobdźělił abo zo njemóžu z twojej info ničo započeć. Ale kak wužiwamy tute słowa w dualu abo pluralu? Wotmołwa je krótka, mjenujcy: scyła nic. Němčina připowěsnje na tajke krótkosłowa pluralowe s: „Sie waren auf mehreren Demos, er bekommt viele Infos“. W serbšćinje pak by wužiwanje deklinowaneho kaž tež njedeklinowaneho krótkosłowa spodźiwne było. Njepraji so: Wón wobdźěli so na wjacorych demo; a tež nic na wjacorych demach. Tohorunja njeprajimy: Wón dósta wjacore nowe info; a tež nic nowe infa. Město toho wužiwamy w serbšćinje w dualu a pluralu połnu formu: Wón wobdźěli so na (dwěmaj) demonstracijomaj. Dóstach wot nich někotre nowe informacije. Za swjedźeń kupich wšelake limonady. A to wona hižo bě – dźensniša info wo serbskich krótkosłowach. Dalše informacije nadeńdźeće w našich słownikach.

A. Pohončowa

temy: gramatika

klučowe słowa: substantiw, deklinacija, krótkosłowo, plural, dual, indeklinabelnosć

hesła: limo, info, demo, limonada, informacija, demonstracija