Rěčne kućiki

Deklinacija cuzych słowow typa cowboy – teenie – single

Loni hižo sym wam, lubi připosłucharjo, něšto wo formach plurala substantiwow powědała, kotrež pomjenuja muske wosoby. Tehdy konstatowach, zo so w słownikach a gramatikach zapisane formy kaž palčikojo abo wnučkojo lědma hdy we wobchadnej rěči wužiwaja, husto praji so, zo su to palčiki respektiwnje wnučki. Na tym so ničo změniło njeje. Nawopak: Přez přewzaće wosebje wulkeje ličby požčonkow do hornjoserbskeje spisowneje rěče mamy dźeń a wjace formow, pola kotrychž přemyslujemy, kak pluralowa forma rěka. Jedyn tajki přikład je słowo cowboy. Jenož derje, zo tak wjele serbskich cowboyjow nimamy, ale su to cowboyje abo cowboyjojo? Kóncowka -ojo je w kóždym padźe korektna. Tam je teeniejowa diskoteka, na kotrejž su teenieje abo teeniejojo? Podobny přikład je słowo single – wjacori su single abo singl(e)ojo? Za tym, kak ma so pluralowa forma pisać, so ani njeprašam … Mój namjet: Wužiwajće leksikaliske wopisowanje. Tak móžeće so cyle elegantnje tajkim problemam wuwinyć – prajće, zo tam zetkanje młodostnych, samostejacych, nježenjencow abo njewudatych – a hotowo!

J. Šołćina

temy: gramatika

klučowe słowa: deklinacija, cuze słowo, wobchadna rěč, spisowna rěč, anglicizm

hesła: cowboy, teenie, single