Rěčne kućiki

Dary

Hody so bliža, a ludźo maja nuzne, wobstarać za swojich lubych hodowne dary. Słowo dar je zajimawa wotwodźenka wot słowjesa dać z jara rědkim sufiksom – runje tak kaž mamy spar wot spać. Hakle na zakładźe substantiwa dar su nastali werby kaž darić, darować abo wobdarić. A dokelž su Serbja zwjetša darniwi, maja hišće wjace słowow za to, a te chcemy sej dźensa do pomjatka zwołać. Zo je mały dar darik, njetrjebam wulce wuzběhnyć. Dalša wotwodźenka wot dara – darowizna – ma wosebity woznam „Spende“. A w přisłowach jewja so tež darjenki, kotrež zalěpja sudnikej woči. – Hodowne dary dóstanjemy wot Božeho dźěsća, a tuž je so pomjenowanje Bože dźěćo tež na tute dary přinjesło – móžemy dóstać bohate Bože dźěćo a so někomu za Bože dźěćo podźakować. Specielnje wo hodownych darach pak so tež praji, zo so wone wobradźeja, darowanje mjenujemy na tutym zakładźe wobradźenje a same dary móžemy wobradźenki mjenować.

W tym zmysle přeju wam bohate Bože dźěćo, a zo so wam poradźi, kóždemu to prawe wobradźić, zo njeby to na kóncu była njeluba hodowna „wobrada“.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, pochad słowow, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka, přisłowo

hesła: dar, spar, darić, Spende, schenken, wobradźenki