Rěčne kućiki

Brěčka a brěza

Woblubowany napoj nic jenož za dźěći, ale tohorunja za dorosćenych, je sadowa brěčka. Sym jónu słyšała zajimawu interpretaciju wo pochadźe tutoho słowa, mjenujcy zo zwisuje brěčka ze słowom brěza. Je tomu woprawdźe tak? W serbskim pismowstwje je słowo brěčka dokładźene hižo w rukopisach z 18. lětstotka. Prěnjotny woznam bě woprawdźe ,woda z brězy‘, němsce „Birkensaft“. Za zdobywanje tuteje brězoweje wody abo brěčki ma so dźěra do zdónka abo tołstych hałzow brězy wutočić, z kotrejež někotre litry teje wody do sudobja wuběža. Prjedy su wosebje lěsni dźěłaćerjo tutu brěčki rady pili. Wona je – tak sym znajmjeńša čitała – zlochka słódka, ale nima přeintensiwny słód. Tohodla móžemy ju čerstwu pić abo damy jej wokisnyć. Wyše toho so praji, zo strowoće tyje. Sama njejsym hišće tajku brězowu brěčku woptała a tež posudźować njemóžu, kajke hojenske mocy w njej tča. Jako rěčespytnica pak móžu bjeze wšeho na spočatku naspomnjenej interpretaciji wo pochadźe słowa přihłosować: Słowo brěčka je so z pomocu přiwěška wot wuraza brěza wotwodźiło, to rěka, zo matej wobě słowje zhromadny słowny korjeń.

A. Pohončowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje, pochad słowow

klučowe słowa: wotwodźenka, substantiw

hesła: brěčka, brěza, Birkensaft, Saft