Rěčne kućiki

Wobdwělować?

W diskusiji praješe njedawno něchtó, zo to, štož bě druhi prajił, wobdwěluje. Dźiwach so werbalnej formje a kaž z rěčespytnikami takle bywa, mje wona werbalna zestajenka dale zaběra. Bjezdwěla je so forma wobdwělować tworiła po přikładźe němskeho „be-zweifeln“, wona pak ani w słownikach, ani w tekstowym korpusu zapisana njeje. Werbalny prefiks wob- so wužiwa w słowotwórbje, hdyž ma so nowe słowjeso – tohorunja z nowym woznamom wutworić, na přikład dźěłam, ale wobdźěłam tekst, dźiwam so, ale wobdźiwam druhich. W přikładźe werba dwělować dosaha tuž hižo, zo na wuprajenju druhich dwělujemy, něšto wobdwělować je hižo po wobsahu njetrjebawša konstrukcija. Zajimawe pak je, zo namaka so w delnjoserbskim internetowym słowniku forma „ja wobcwiblujom“. Serbja, dwělujće dale na tym abo tamnym, ale nichtó na tym njedwěluje, zo su werbalne zestajenki po němskim přikładźe prosće zbytne, dokelž je serbskich formow dosć a nadosć.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, regionalne rozdźěle w serbšćinje

klučowe słowa: werb, wotwodźenka, kalka, němčina, delnjoserbšćina

hesła: bezweifeln, dwělować