Rěčne kućiki

Trennstrich

Wěsće wy, što je dźělatko? Tute słowo namakaće w předźěłanym „Prawopisnym słowniku“. Wěmy, što je ćelatko, ptačatko abo tež jehnjatko, a tuž móhło to snadź někajke něžne zwěrjatko być. Tola to je wopačny slěd. W słowniku čitamy w spinkomaj wujasnjenje, zo je dźělatko wotpowědnik za dźělensku smužku, němsce Trennstrich resp. Trennungszeichen. Najskerje wšak je słowo dźělatko w tajkim woznamje skerje njeznate. Pod hesłom Bindestrich namakamy wotpowědnikaj wjazaca smužka a wjazawka. Snadź by tuž lěpje było, słowny porik ze samsnym sufiksom wutworić, potajkim dźělawka kaž wjazawka. Tajka systematika pomha po wšěch nazhonjenjach nowe abo rědke słowa w rěčnej praksy zakótwić a stabilizować.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, zestajenka, wotwodźenka

hesła: Trennstrich, dźělawka, wjazawka, dźělenska smužka, Trennungszeichen, Bindestrich, wjazaca smužka