Rěčne kućiki

Steuererklärung

Sym wam njedawno slubiła, zo wróćimy so k temje dawkow, wšak bě kónc meje termin wotedaća našich steuererklärunkow. Němske słowo „Erklärung“ njeje jednozmyslny. Na to dyrbimy dźiwać, hdyž chcemy wotpowědne němske zestajenki prawje do serbšćiny přełožić. Pola słowa „Steuererklärung“ dźe wo wozjawnjenje dochodow, zo by financny zarjad na tutym zakładźe dawki wobličił. W tutym zmysle wužiwamy w serbšćinje najhusćišo cuze słowo deklaracija, štož ničo druhe njerěka hač zo něšto znate abo zjawne činimy: potajkim dawkowa deklaracija abo deklaracija dawkow. Dalše přikłady su deklaracija loyalnosće, deklaracija połnolětnosće, deklaracija čłowjeskich prawow. Za němske „Presseerklärung“ wužiwamy serbsce nowinske wozjewjenje abo medijowe wozjewjenje. Dźe tu wo informowanje před medijemi abo we medijach. Hdyž pak chce něchtó swojej najlubšej swoju lubosć zwuraznić abo wuznać, němsce „Liebeserklärung“, prajimy serbsce wuznaće lubosće abo tež lubosćinske wuznaće. Dalše tajke přikłady bych móhła tu naličić. Widźimy potajkim, zo dyrbimy sej najprjedy woznam němskeje zestajenki wuwědomić, zo bychmy so za prawy serbski wotpowědnik rozsudźili.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, požčonka, internacionalizm

hesła: Steuererklärung, deklaracija, dawk, Erklärung