Rěčne kućiki

Spěšna próstwa

Naš chwatny čas rodźi nowe fakty a wunamakanki, a z nimi płodźi mnóstwo nowych słowow. Wočiwidne je to při čitanju „Serbskich Nowin“. Druhdy wšak so nowotwórba njeporadźi. To so stawa zwjetša potom, hdyž so jednotliwe dźěle němskeje zestajenki po słowje do serbšćiny přełožuja, wšo jedne, hač kryje so woznam jednotliwych dźělow w němčinje w konkretnym konteksće z wotpowědnymi serbskimi. Jedyn tajki dźiwny serbski wotpowědnik je spěšna próstwa abo spěšny namjet za němski „Eilantrag“. Tajkule próstwu móže kóžda frakcija w parlamenće zapodać. Dźe wo to, zo so tuta próstwa spěšnje wobdźěła abo zo ma so spěšnje wo njej rozsudźić. Potajkim chwata tuta wěc, ale wona njespěcha, kaž bych sej móhła ze serbskeho wotpowědnika spěšna próstwa wotwodźić. Abo sće wy hižo jónu próstwu widźeli, kotraž po krajnym sejmje spěcha? Ja znajmjeńša nic a tuž namjetuju město toho wurazaj chwatna próstwa abo chwatny namjet. W dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy wšak za „Eilbrief“ tež spěšny list, ale poprawom płaći za njón to samsne kaž za našu próstwu. Tuž je lěpje wužiwać chwatny list.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, kalka, němčina

hesła: Eilantrag, próstwa, spěšny, chwatny, Eilbrief