Rěčne kućiki

Skrótšenka a. D.

Štóž ma wjele pisać, wě, zo su skrótšenki druhdy spomóžna wěc. Tak maš wjele spěšnišo napisane na přikład tzwr w mjenje firmy hač połnje wuformulowane towarstwo z wobmjezowanym rukowanjom – to je serbski wotpowědnik němskeho GmbH – „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“. Tež w serbšćinje su tajke skrótšenki normowane, a dosć wobšěrny wuběrk namakamy w Prawopisnym słowniku. Tola tu su wone wotpowědnje serbsko-němskemu porjadej słownika po serbskej formje rjadowane. Tuž namakamy wotpowědnu serbsku skrótšenku jenož, hdyž ju hižo znajemy. Njedawno dóstach naprašowanje, kajki je serbski wotpowědnik za skrótšenku „a. D.“, potajkim „außer Dienst“, dźěše, tak so mi zda, wo połkownika „a. D.“ – Myslu sej, zo móžemy to we wjetšinje padow z dobrym swědomjom ze samsnej skrótšenku přełožić kaž němske „i. R.“ „im Ruhestand“, mjenujcy jako n. w. – ‚na wotpočinku‘. Za nachwilne wuswobodźenje ze słužby žana serbska skrótšenka etablěrowana njeje, tuž bychmy tajkeho zastojnika abo oficěra měli charakterizować jako ze słužby wuswobodźeneho resp. zastojnika abo oficěra zwonka słužby.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: skrótšenka

hesła: a. D., GmbH, tzwr, außer Dienst, im Ruhestand, i. R., ze słužby wuswobodźeny, zwonka słužby