Rěčne kućiki

Sich anfühlen

W medijach so dźensniši dźeń jenož wo podawkach njerozprawja, ale přiběrajcy tež wo tym, što ludźo w zwisku z nimi začuwaja, a to nic jenož w sensoriskim, ale tež emocionalnym zmysle. Při tym prašeja so němsce často za tym, „wie sich etwas anfühlt“. Jako serbski wotpowědnik za tute „sich anfühlen“ sym w poslednim času husćišo słyšała formulaciju kak so to načuje? Ale je to dobra serbšćina? Mi so zda, zo nic. Jedna so wo kalku němskeho werba, tajkich wšak njeje w dźensnišej serbšćinje mało a na wjele z nich smy so zwučili. Bóle pak mje myli, zo njewobkedźbuja so w tutym padźe při mechaniskim přenjesenju eksistowace słowotwórbne modele. Mamy cyły produktiwny rjad porikow typa jěsć – so najěsć, rejowaćso narejować, hladaćso nahladać. W tutych porikach zwuraznja prěni čłon trajacy proces. Druhi čłon pak pomjenuje docpěće stawa nasyćenja z mjenowanej činitosću – sym so dosyta najědła, narejowała, nahladała. Tola takle tón nowowutworjeny porik čuć – so načuć njefunguje. Měnju pak, zo jón ani njetrjebamy. Móžemy so na přikład prašeć: „Kak začuwaće tutón wuspěch?“ abo „Što při tym začuwaće, hdyž je waše mustwo přěhrało?“ A hdyž dźe wo začuwanje zymskich temperaturow, bychmy rjec móhli, zo so wone wyše abo niše zdawaja, hač woprawdźe su.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: werb, mylny ekwiwalent, kalka, wliw němčiny

hesła: anfühlen sich, načuć so, začuwać