Rěčne kućiki

Sedum

Tu w serbskim rozhłosu móžachmy njedawno słyšeć rozmołwy ze zahorjenymi zahrodnikami a zahrodnicami wo jich zelenych rajach a tam rosćacych rostlinach. W tajkej rozmołwje nasta prašenje, kak pomjenować rostlinu, kotraž rěka němsce „Fette Henne“, „Fetthenne“ abo tež „Sedum“. Wězo móžemy tež w serbšćinje wužiwać wědomostne łaćonske pomjenowanje sedum, kaž namjetowaše to rozhłosownica. Tola tute rostliny maja tež swoje serbske mjeno, wšako su wone tež we Łužicy doma a jewja so samo we wšelakich družinach. Jako powšitkowne pomjenowanje wužiwatej so słowje rozchodnik a mydleško – tutej namakamy na př. w Lajnertowej zběrce rostlinskich mjenow a w dwuzwjazkowym Němsko-hornjoserbskim słowniku, tam mjenuje so nimo toho wuraz kokoška, štož dopomina na němske pomjenowanje. Zwotkel pak bjerjetej so tamnej mjenje? Rozchodnik hodźi so wujasnić z kajkosću tuteje rostliny, zo so sylnje rozšěrja a zemju pod sobu zakryje. Za wuraz mydleško namakamy wujasnjenje w Słowniku delnjoserbskich rostlinskich mjenow Jensa Martina a Heinza-Dietera Krauscha, kiž je njedawno w druhim nakładźe wušoł. Tam čitamy, zo wužiwaše so mydleško dla swojich mydliznatych kajkosćow za rjedźenje rukow – a tuž rěka delnjoserbsce mjez druhim zejpowina.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, regionalne rozdźěle w serbšćinje, pochad słowow, słowotwórba

klučowe słowa: rostlinske mjeno, substantiw, regionalne rozdźěle, wotwodźenka, delnjoserbsce

hesła: Fette Henne, Fetthenne, Sedum, sedum, rozchodnik, mydleško, kokoška, zejpowina