Rěčne kućiki

Šćěpiwo

Dźensa je zaso korona moja tema. Rostu wuhlady, zo bórze budźe k dispoziciji srědk, kotryž pomha přećiwo rozpřestrěću tuteje chorosće, mjenujcy srědk k šćěpjenju. Po cyłym swěće slědźi wjac hač 200 firmow na wuwiću tajkeho srědka z najwšelakorišimi metodami a wulkimi financielnymi wudawkami. Po najnowšich informacijach je 47 tajkich maćiznow hižo we wupruwowanskej fazy prěnjeho hač do třećeho stopnja. W serbskich medijach sym storčiła w tutym zwisku na wotwodźenku šćěpiwo. Je to jadriwy wuraz, wotwodźenka, kiž je tworjena po dosć rozšěrjenym słowotwórbnym modelu. Zakład je werb šćěpić, kotremuž doda so sufiks abo přiwěšk -wo. Dalše přikłady za samsne wašnje tworjenja su paliwo – to štož palimy, hnojiwo – to z čimž hnojimy, ćěriwo – štož ćěri mašiny a awta, tepiwo – z čimž tepimy. A nic naposledk je na samsne wašnje tworjene pomjenowanje za jara woblubowany napoj, mjenujcy piwo – něšto štož pijemy. Štó by sej myslił, zo je na tute wašnje šćěpjenski srědk – šćěpiwo – za rěčespytnikow přiwuzny z piwom?

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, nowotwórba

hesła: šćěpiwo, Impfstoff, paliwo, hnojiwo, tepiwo