Rěčne kućiki

Röhrmeisterhaus

Njedawno sym tu rěčała wo historiskej katowni z Lišeje Hory. Dźensa dźe mi wo dalše zajimawe twarjenje. Tute steji w Kamjencu a je dźěl tamnišeho Lessingoweho muzeja. Němsce mjenuje so wón „Röhrmeisterhaus“ – serbsce sym za to husćišo słyšała a čitała kusk njezbožowny ekwiwalent Röhrmeisterowy dom. Tajki přełožk sugeruje, zo dźe wo dom, kiž ma zwisk z někajkim knjezom z mjenom Röhrmeister. Tola poprawom dźe wo něšto druhe, mjenujcy wo historiske powołanje. „Röhrmeister“ bě čłowjek, kiž staraše so něhdy wo rołowody, kiž běchu w starych časach drjewjane. Tajkeho čłowjeka bychmy po začuću snano pomjenowali jako rołarja abo rołarskeho mištra. Hdyž pak pohladamy do staršich słownikow, zwěsćimy, zo njebě „Röhrmeister“ starym Serbam cuzy: hižo Křesćan Bohuwěr Pfuhl zapisa w swojim słowniku, kiž je 1866 wušoł, słowo wodar z wujasnjenjom, zo je to němsce „Röhrmeister“. Samsnu informaciju namakamy tež w Rězakowym němsko-serbskim słowniku. A tuž měł so tón Kamjenski dom lěpje mjenować rołarjowy dom abo wodarjowy dom abo tež dom rołarskeho/wodarskeho mištra.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, zestajenka, wotwodźenka

hesła: Röhrmeisterhaus, rołarjowy dom, wodarjowy dom, dom rołarskeho mištra, dom wodarskeho mištra, wodar, rołar, Röhrmeister