Rěčne kućiki

Passwort

Hoberske rozšěrjenje kompjuterow a interneta w poslednich lětach je mjez druhim wuskutkował tež te abo tamne wěstotne problemy. Zo by přeco zawěsćene było, zo sedźi prawy čłowjek před ličakom a zo ma wón tež prawo, wšelake programy wužiwać, twory skazać abo informacije wotwołać, dyrbimy husto zapodać tak mjenowany „Passwort“. Njedawno sym w tym zwisku někoho wo pasowym słowje rěčeć słyšał. To pak je skerje njewšědna twórba, kotraž je zawěsće pod wliwom němskeho słowa nastała. Mamy w serbšćinje wjacore druhe mjeztym dosć rozšěrjene wotpowědniki, kotrež wšitke bazuja na słowje hesło. Tak podawa słownik noweje leksiki tajne, klučowe abo škitne hesło. Słowo hesło je w serbšćinje mjez druhim wotpowědnik za němske „Losung“ abo „Parole“, štož je we wojerskich abo tež tajnosłužbnych kontekstach tajne słowo k identifikaciji přisłušnikow samsneje skupiny. A tak so wone tež derje hodźi za identifikaciju praweho wobsedźerja kompjutera a wužiwarja jeho słužbow. W słowniku mjenowane tři adjektiwy so wšě derje hodźa: wuraz tajne hesło akcentuje, zo jedna so wo druhim njeznatu informaciju. Klučowe hesło pokazuje na to, zo funguje wone kaž kluč k wotamknjenju kompjutera. A škitne hesło – štož je mój faworit – škita nas před njewoprawnjenymi zadobywarjemi.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Passwort, Losung, parole, škitne hesło