Rěčne kućiki

Papierstau

„Hižo zaso Papierstau“ – tak swarješe njedawno kolega při kopěrowaku stejo a hnydom doda: „za Papierstau přeco hišće žane serbske słowo nimamy, abo?“ Zajimawe to prašenje, kotremuž so tuž dźensa přiwobroću. Němska zestajenka „Papierstau“ jewi so zwjetša w zwisku z wosebitym signalom na kopěrowaku abo ćišćaku, kiž w tajkim padźe dale njedźěła – njeje pak skóncowany, ale zatykany. Transport papjery hižo njefunguje, a tak móžemy werbalnje wopisać, zo kopěrowak hižo njedźěła a zo je z papjeru zatykany. Snano je so papjera tež zawiła, a tak zawita papjera ćišćak resp. kopěrowak blokěruje. W dwurěčnych němsko-hornjoserbskich słownikach so jako ekwiwalent za němske słowo „Stau“ werbalne wopisowanje jewi, zo je što zatykane. W samsnym konteksće so tohorunja praji, zo su drohi a awtodróhi twarnišćow abo njezbožow dla zatykane, štož tuchwilu bohužel jara husto dožiwjamy. Ale tež při kopěrowaku stejo swary dale njepomhaja, ale jenož to, zo woměrje za přičinu zatykanja nastroja pytamy – wšojedne hač sami abo z profesionelnej pomocu.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, zestajenka

hesła: Papierstau, zatykany, z papjeru zatykany, Stau