Rěčne kućiki

Něšto zawuknyć?

Njedawno čitach w serbskim teksće, zo přez stajne wužiwanje smartfonow „zawuknjemy“, ze sobu rěčeć. Wobsahej wuprajenja přihłosuju. Werb zawuknyć pak njeznajach, a tuž pohladach do słownika a po tym tež do tekstoweho korpusa; nihdźe pak tuta forma słowjesa dokładźena njeje. Znajemy werbaj sej něšto přiwučić abo tež wotwučić. A runje tak móžemy něšto přiwuknyć abo tež wotwuknyć. Namakamy tuž w dwurěčnym Němsko-serbskim słowniku jako ekwiwalentaj němskeho „etwas verlernen“ wotpowědnikaj wotwuknyć resp. woteznać. Móhli tuž prajić, zo přez stajne hladanje na smartphony wotwuknjemy, ze sobu rěčeć abo tež, zo hižo zabudźemy, ze sobu rěčeć. Móžemy so tež stajneje zaběry ze swojim smartphonom wzdać. Sama sej druhdy „přestawku organizuju“ a swój telefon hasnu, zo njebych stajnje na njón „wudźěrała“ – snano to dobry pokiw tež za was, lubi słucharjo, sej tam a sem trochu měra popřeć.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: werb

hesła: verlernen, wotwuknyć, woteznać, zawuknyć