Rěčne kućiki

Naturkostladen

Njedawno dóńdźe naprašowanje za serbskim přełožkom němskeho pomjenowanja „Naturkostladen“, dokelž wone hač donětka w dwurěčnych słownikach zapisane njeje. Mjeztym wěmy, zo jedna so wo wobchod, kiž je so na předań přirodnych zežiwidłow specializował. Čłon němskeje zestajenki „Laden“ drje na to pokazuje, zo so wo mjeńši wobchod jedna, ale znajemy tež wjetše předawanišća, w kotrychž so twory z ekologiskeho ratarstwa předawaja. Jeli so němski wuraz „Naturkostladen“ do pytanskeje funkcije interneta zapoda, pokazuja so konkretne adresy pod pomjenowanjemi „Reformhaus“, „Biomarkt“ abo tež „Ökoladen“, štož zdobom na terminologisku wšelakorosć tež w němskej rěči pokazuje. Reformowy dom je drje tradicionalny, to rěka „starši“ přełožk. Wurazaj biowobchod resp. biowiki stej so mjeztym tež w serbšćinje zadomiłoj. W słowniku noweje leksiki namakamy pod hesłom „Naturmarkt“ ekwiwalentaj wiki ekologiskich tworow resp. přirodne wiki. A tuž bych wonu zestajenku „Naturkostladen“ přełožiła jako předawanišćo přirodnych zežiwidłow a wotpowědne pomjenowanje na dwurěčnej tafli tež takle podała.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, hybridna zestajenka

hesła: předawanišćo přirodnych zežiwidłow, Naturkostladen, Bioladen, bio-wobchod, Naturmarkt, wiki ekologiskich tworow, přirodne wiki