Rěčne kućiki

Koronawirus

Aktualne powěsće wobknježi móličke stworjenčko, z hołym wóčkom njewidźomne, ale jara mócne. Wone wuskutkuje, zo so pěstowarnje, šule, uniwersity, haj samo hranicy krajow zawrěja. Je to wirus SARS-CoV-2, kiž mjenuje so němsce jednorišo „Coronavirus“. Tute słowo steji samo hižo w online-Dudenje. Wězo su naše serbske medije tež z pomjenowanjom tutoho njekmanika konfrontowane, a namakamy tam mjeztym někotre warianty: coronawirus jako jednora zestajenka abo jako zestajenka z wjazawku po wobstatku corona, potajkim corona-wirus, haj tež same słowo Corona z wulkim spočatnikom je so hižo jewiło a tohorunja słowna skupina coronowy wirus. Ja bych doporučiła jednoru zestajenku coronawirus, lěpje hišće konsekwentnje zeserbšćenu formu z k na spočatku: koronawirus. Runje tak namakamy to w bliskich słowjanskich rěčach kaž pólšćinje, čěšćinje a słowakšćinje. Pomjenowanje COVID-19 abo covid-19, kotrež w tym zwisku tež husto słyšimy, pak bazuje na jendźelskej skrótšence za „corona virus disease 2019“ a so tuž (jako skrótšenka) prawopisnje njezeserbšći. Tute słowo je mjeno chorosće, kotruž koronawirus wuwoła a kotraž was, lubi připosłucharjo, nadźijomnje přelutuje.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: nowotwórba, zestajenka, prawopis

hesła: Coronavirus, koronawirus, Covid-19, covid-19