Rěčne kućiki

Kofejwarjenje

Što maja słowa kaž bulkopanje, kartyhraće abo kofejwarjenje zhromadneho? Mjenowane přikłady su zestajenki wosebiteho typa, fachowcy mjenuja je tež zrósty . Forma słowjesow je so w mjenowanych přikładach zwjazała z objektom: ludźo bul kopaja, karty hraja abo kofej warja. W gramatice steji, zo so tajke werbalne substantiwy skerje we wobchadnej rěči abo w narěčach wužiwaja. Mjez tym pak su so formy mjenowaneho typa – po přikładźe němčiny – tež w spisownej serbšćinje etablěrowali a so jako ludowa forma wšědny dźeń wužiwaja. A tak so njedawno w serbskej instituciji před kofejowej mašinu stejo njedźiwach, jako čitach nalěpk z namołwu: Prošu po kofejwarjenju filter wurjedźić. Tuž bě we wonej jadriwej namołwje, po kotrejž jewjachu so samo tři wuwołaki, wšo rěčnje korektnje. Runje tak pak by móhło mjez druhim tež rěkać po warjenju kofeja abo werbalnje: Hdyž sće sej kofej zwarili, prošu wurjedźće filter! – štož by wězo dlěša sada była.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: spisowna rěč, wobchadna rěč, zróst, zestajenka

hesła: kofejwarjenje, bulkopanje, kartyhraće