Rěčne kućiki

Klimafreundlich

W zwisku z nowej dźiwadłowej inscenaciju powědaše njedawno młodostna, zo so tež we wšědnym žiwjenju prócuje: „klimafreundlich žiwa być“. Chwalobne to nastajenje, ale kritiski připosłuchar so zawěsće hnydom praša, hač njemóhli to lěpje zwuraznić. W serbskich dwurěčnych słownikach němska zestajenka „klimafreundlich“ dotal zapisana njeje, ale namakamy tam přikład samsneho typa, mjenujcy słowo „umweltfreundlich“. Přełožkaj, zo je něšto wobswětej tyjace abo za wobswět znjesliwe, stej dobrej wotpowědnikaj. Tuž móhli prajić, zo prócujemy so wšědnje wo klimje tyjace wašnje žiwjenja abo zo je naše wašnje žiwjenja za klima znjesliwe resp. za klimu znjesliwe. Wariantow je dosć, tak móžemy tež zwuraznić, zo so wěcow wzdamy, kotrež klimje škodźa, abo zo ze swojim wašnjom žiwjenja k lěpšej klimje dopomhamy. -– Haj, dobra to mysl!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: adjektiw, zestajenka

hesła: klimafreundlich, klimje tyjacy, za klimu znjesliwy, umweltfeundlich, wobswětej tyjacy, za wobswět znjesliwy