Rěčne kućiki

Hotelier abo hotelownik?

W Serbskich Nowinach steješe w nastawku wo twarje noweho hotela, zo njeje tamnišim hosćencarjam a hotelownikam nowa konkurenca luba. Witam wužiwanje pomjenowanja hotelownik. Čehodla? Słowo hotelownik njeje w dwuzwjazkowym Němsko-hornjoserbskim słowniku zapisane – tam namakamy serbski ekwiwalent hotelier, štož wězo „nobl“ klinči. Přełožk pokaza na cuzy (tu francoski) pochad sufiksa němskeho wuchadneho słowa „Hotelier“, kotryž je so tež do hornjoserbšćiny dóstał. Słowa kaž hotelier abo tež bankier so tuž w serbšćinje akceptuja a wužiwaja, signal cuzosće pak so dale wobchowa. W němsko-hornjoserbskim słowniku noweje leksiki je so dodał ekwiwalent hotelownik, dokelž maja substantiwy na -ownik abo -nik w našej rěči tradiciju, myslu na přikład na pomjenowanja kaž muzejownik, zastojnik abo tež wobchodnik. Njezadźiwa tuž, zo je wosebje wjele přikładow wopisowaneho typa w Rězakowym słowniku, tam stej za němske „Parlamentarier“ hišće sejmownik a za mějićela kofejownje kofejownik. Čehodla potajkim nic dźensa tworić nowe słowa po staroznatym wašnju?

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: požčonka, wotwodźenka

hesła: Hotelier, hotelownik, -ownik