Rěčne kućiki

Hadrješćo

Njedawno přemyslowachmy mjez Drježdźanskimi Serbami, zwotkel drje so bjerje nam Serbam derje znate słowo hadrješćo. Znajemy drje tež w němčinje słowo „Hader“ abo „Haderlappen“ za lapu, kotraž wužiwa so za trěće špundowanja. Tola tute němske słowo je regionalnje najskerje na Saksku wobmjezowane. Bóle na sewjeru praja na to „Feudel“, a dalše pomjenowanje poćahuje so na činitosć, kotraž so z tej lapu wukonja – „Scheuerlappen“. Hladajo na to, zo znaje tež čěšćina słowo „hadr“ ze samsnym woznamom, nastanje prašenje za směrom požčonki: Je to słowjanske słowo w němčinje abo němske w čěšćinje a serbšćinje? Slědźo dale we fachowej literaturje wšak zwěsćimy, zo je – kaž pola dalšich pomjenowanjach tekstilijow – němčina žórło požčonki. Tola serbšćina je sej ju we formje hadrješćo kreatiwnje přiswojiła ze sufiksom -išćo, pozdźišo změnjene na -ešćo. Podobny sufiks -išćo namakamy w słowje rubišćo – tež to je čwak płatu – a myslu sej, zo tuta podobnosć njeje připad.

S. Wölkowa

temy: pochad słowow

klučowe słowa: substantiw, požčonka, němčina

hesła: hadrješćo, Hader, Scheuerlappen