Rěčne kućiki

Geflügelpest

„Ptača gripa tež serbske wsy docpěła“ – tak čitachmy w Serbskich Nowinach wo strašnej chorosći, kotraž so mjeztym tež w našim regionje rozpřestrěwa. Wotpowědne warnowace napisma su so hižo při wjesnych tafličkach přičinili a maja so nětko dwurěčnje – potajkim němsce a serbsce wuhotować. Tuž pytachu rěčespytnicy Serbskeho instituta zhromadnje ze serbskim sobudźěłaćerjom wokrjesneho weterinarneho zarjada za wotpowědnymi přełožkami. Němske pomjenowanje „Geflügelpest“ je zapisane w słowniku noweje leksiki jako pjeriznowa mrětwa resp. jako mrětwa pjerizny. W našich kónčinach pak so chorosć předewšěm mjez dźiwimi ptakami rozšěrja, tohodla so na wotpowědnych taflach specifikacija „Wildvogel-Geflügelpest“ jewi. Serbsce móžemy prajić, zo je to mrětwa dźiwich ptakow abo mrětwa dźiwjeje ptačiny. K škitnym naprawam słuša wutworjenje wěstych pasmow, němsce „Sperrbezirk“ abo „Beobachtungsgebiet“. Tute móžemy serbsce mjenować zawrjene resp. wobkedźbowanske pasmo. Tuž so wšitcy nadźijamy, zo su tute škitne naprawy efektiwne a zo so epidemija tak spěšnje kaž móžno zaso zahaći.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, terminologija

hesła: Geflügelpest, Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet, Wildvogel-Geflügelpest