Rěčne kućiki

Gaffer

Njedawno je ćežke busowe njezbožo zaso na nich skedźbniło – na ludźi, kiž w padźe njezbožow ničo lěpše činić njewědźa hač wćipnje woči wuwaleć a přihladować, město zo bychu pomhali abo pomocnikam městno činili. Němsce praja tajkim ludźom „Gaffer“, štož je wotwodźenka wot werba „gaffen“, jara wothódnoćaceho wuraza za přihladowanje. Kak prajimy w tym padźe serbsce? Wothódnoćacy werb z tajkim woznamom wězo tež mamy, ja znaju znajmjeńša dwaj: wudźěrać a sutać, wothladajo wot wobrotow woči wuwaleć a kawki předawać. Tuž móžemy sej wězo wotwodźić wudźěraka abo sutaka. Sufiks -ak w tym padźe hišće wothódnoćacy, pejoratiwny přizynk wuraza zesylnja. Nětko so wězo nadźijam, zo njeje mjez wami připosłucharjemi žanych sutakow abo wudźěrakow, a zo njedyrbiće ženje tajkich sutakow abo wudźěrakow dla dlěje hač trjeba na pomoc čakać.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka, wobrot

hesła: gaffen, Gaffer, wudźěrak, sutak, sutać, wudźěrać