Rěčne kućiki

Financny abo finančny?

Wužiwamy w serbšćinje wšelake cuze słowa, mjez nimi su tajke kaž financy, konferenca, eksistenca. Wot nich móžemy wotwodźeć adjektiwy z pomocu přiwěška -ny. Při tym wustupuja warianty, mjenujcy: financny – finančny, konferencny – konferenčny, eksistencny – eksistenčny. Někotryžkuli z was so snadź praša, kotra forma je nětko prawa. Forma na -čny (potajkim finančny, konferenčny atd.) je so wosebje po lěće 1945 pod čěskim wliwom rozšěriła. A słyšimy ju dźensa zwjetša jenož wot staršich ludźi. Zasadnje stej wobě formje prawej, je wšojedne, hač praju finančny abo financny. Mjeztym pak wužiwaja so husćišo formy na -cny, potajkim: Zetkamy so w konferencnym rumje, wojujemy wo eksistencne prawo. Na to pokazuja tež nowše słowniki, hačrunjež wone tu jednotnje njepostupuja. Znajmjeńša rěka oficialne pomjenowanje wěsteho zarjada financny zarjad. Apropos financny zarjad: Sće hižo wašu „Steuererklärunku“ wotedali? Serbsce rěka to dawkowa deklaracija. Ale k tomu snadź druhi raz wjace.

A. Pohončowa

temy: słowotwórba

klučowe słowa: adjektiw, wotwodźenka

hesła: financny, finančny, -cny, -čny