Rěčne kućiki

Entlastung

W rozprawach wšelakich towarstwow čitaš druhdy wo „Entlastung des Vorstandes“. W tutym konteksće wězo njeńdźe wo někajke brěmjo, kotrež ma so předsydstwu wotewzać. Tohodla by w serbšćinje wopak było tu wužiwać wuraz wotćežowanje. „Entlastung“ je w tym zwisku prawniski wuraz a rěka, zo čłonojo towarstwa wopodstatnjeja swojemu předsydstwu, zo je wšitke nadawki w zmysle towarstwa spjelniło a jemu dowěrjene financy porjadnje zrjadowało. Tute wopodstatnjenje abo wobkrućenje wudźěli so de facto hakle po tym; serbsce rěka to wuswobodźenje abo wuwjazanje. Hdyž pak wužiwa so jenož wuswobodźenje abo wuwjazanje předsydstwa, by drje prawiznik jako jenički wědźał, wo čo so tu jedna, ale hač by normalny čitar, to rěka, njeprawiznik tole tež zrozumił? We wěstych kontekstach móže so prosće dodać, z čeho je předsydstwo wuswobodźene abo wuwjazane, mjenujcy z rukowanja. Do serbskeho přeprošenja na towarstwowu zhromadźiznu móžu potajkim pisać wuswobodźenje předsydstwa z rukowanja abo wuwjazanje předsydstwa z rukowanja. A tak tež w prawniskich prašenjach njewukubłany čitar wě, z čeho ma so předsydstwo wuswobodźić abo wuwjazać.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: substantiw, přenjeseny woznam

hesła: Entlastung, wuswobodźenje, wuwjazanje