Rěčne kućiki

Dobra wola

Što je dobra wola? – Z tutym wurazom hódnoćimy něčeju wolu, něčeje chcyće jako něšto pozitiwne. Dobra wola móže tež zwólniwosć ke kompromisam zwuraznić. Dobra wola je zakład za harmoniske zhromadne žiwjenje wjacorych ludźi. Wosebitosć pak mamy w serbšćinje pola słowneje skupiny z dobrej wolu. Wona móže měć dwojaki woznam. Jónu móže hić wo runje wopisane zapřijeće kompromisnosće a pozitiwneho nastajenja. Tak móžeš rjec, zo z dobrej wolu a sćerpnosću jara wjele zdokonješ. Wuraz z dobrej wolu pak móže tež hišće něšto cyle hinaše woznamjenjeć. Wobhladajmy sej přikład: Mać swari: Sy zabył durje za sobu začinić. Wotmołwa pak móže rěkać: Ně, ně, sym je z dobrej wolu wočinjene wostajił, dokelž dyrbju hnydom hišće raz won. W tutym konteksće njeńdźe wo kompromis, ale wo wotmysł abo wotpohlad. Wuraz z dobrej wolu móže potajkim měć samsny woznam kaž wobroty z wotpohladom abo z wotmysłom. Tutej poslednjej wurazaj chětro dokładnje wotpowědujetej němskemu „mit Absicht“ – a tuž póčnjetaj wonej te naše zajimawe z dobrej wolu w zmysle „absichtlich“ wutłóčować a to je poprawom škoda.

S. Wölkowa

temy: rěčne wobroty

klučowe słowa: wobrot

hesła: dobra wola, wola, absichtlich, Absicht, Wille, Willen, wotpohlad, wotmysł