Rěčne kućiki

Bundesfreiwilligendienst

Towaršnostne změny wotbłyšćuja so tež w rěči. Přikład za to je słowo wójsko, kotrehož woznam so hladajo na aktualne wuwiće modifikuje. We wójsku drje tež dale wojacy słuža, ale woborna winowatosć hižo njewobsteji. Z tuteje přičiny dóstanje cyłe wuprajenje we wójsku słužić hinaši woznam, dokelž wukonjeja słužbu jenož hišće dobrowólni. Dotalna ciwilna słužba so naruna, a w tutym zwisku je so stworił němski terminus „Bundesfreiwilligendienst“, kotryž dyrbi so wězo tež do serbšćiny přełožić. W serbskich medijach wužiwa so tuž konstrukcija zwjazkowa dobrowólna słužba ryzy po němskej předłoze. Runje tak pak bychmy móhli prajić, zo je to zwjazkowa słužba dobrowólnych abo dobrowólna zwjazkowa słužba.

A słužbu wukonjacy rěka prosće dobrowólny abo wot němskeje skrótšenki BFD wotwodźeny BFD-nik, abo wobchadnorěčnje bufdij.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Bundesfreiwilligendienst, BFD, BFD-nik, bufdij, Bufti