Rěčne kućiki

Baumarkt

Njedawno praji znaty, zo dyrbi po swjatoku hišće něšto na twarskim hermanku wobstarać. Lubi mužojo! Stajnje zaso was wobdźiwamy, kak rady sebi do wobchoda dojědźeće, kiž so němsce „Baumarkt“ mjenuje, ale twarski hermank to zawěsće njeje! W słowniku steji, zo je to wobchod za twarski material abo tež wobchod za twaršćizny. Dokelž pak jedna so zwjetša wo wjetše předawanišćo, móžemy tež prajić, zo su to wiki, potajkim wiki za twarski material, wiki za twaršćizny abo krótko twarske wiki. Pomjenowanje wiki wotpowěduje dźělej „Markt“ w němskej zestajence „Baumarkt“. Wiki pak su něšto hinaše hač hermank, štož je wotpowědnik słowa „Jahrmarkt“ abo „Rummel“. Tam steja skerje karusele a čumpjele, ale twarski material abo graty so tam njepředawaja. Snano pak wy, lubi mužojo, hnydom direktnje mjeno wikow mjenujeće a prajiće, zo dyrbiće hišće k OBI-jej abo k Praktikarjej – a potom stajnje wěmy, dokal chceće.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Baumarkt, twaršćizny, wobchod