Rěčne kućiki

Auflauf

Rozhłosownik so mje njedawno wopraša, kak prajimy serbsce za wosebitu jědź, kotruž němsce z „Auflauf“ pomjenujemy. Wězo sej hnydom hłójčku łamach a postupowach po zasadźe: pohladaj do słownika. W dwuzwjazkowym słowniku stej zapisanej słowje nakid a naběžeńca. Zajimawe je, zo jewitej so wobě słowje tež hižo w Kralowym a Rězakowym słowniku. Prawopisny słownik ma samsnej ekwiwalentaj a poda tež za němsku zestajenku „Nudelauflauf“ – nudlowy nakid. Motiw je jasny, dokelž so k jědźi – to rěka k nudlam, běrnam abo tež kwětakej – wosebita juška kida. Pytach pak hišće za lěpšim wurazom. W němskim Dudenje wujasni so „Auflauf“ z tym, zo jedna so wo popječenu jědź – tu potajkim motiw juški hižo rólu njehraje. Tohodla namjetuju serbski wotpowědnik popječenka, dokelž so jedna wo jědź, kotraž je w kachlach popječena, husto samo hišće z twarožkom posypana. Potajkim: Dajće sej słodźeć, wšojedne, hač sće přihotowali kwětakowu, brokolijowu, nudlowu abo tež běrnjacu popječenku!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Auflauf, nakid, naběžeńca, popječenka