Rěčne kućiki

Atmungsaktiv

Sport je rjana zaběra, kiž dźerži ćěło strowe a sylne. Ja tež rady sportuju – pućuju, kolesuju, regularnje běham – nowoserbsce „jogguju“. Při tym so wězo poćiš, w přepoćenych drabach pak so tak prawje derje nječuješ. Hdyž sy bałmjanu košlu přepoćił, traje chětro dołho, doniž wona zaso njewuschnyje, a potom tež runjewon powabnje njewonja. Tohodla je tekstilna industrija wulahnyła moderne tkaniny a płaty, w kotrychž so włóžnota potu dołho njedźerži, ale cyle spěšnje zaso wuparuje. Němsce rěkaja tajke tekstilije „atmungsaktiv“ – ale kak prajimy tomu serbsce? „Atmung“ je dychanje, a „aktiv“ je aktiwny – posłowny přełožk by potajkim był dychanjoaktiwny. Ale je to zrozumliwe słowo? Najskerje jenož na pozadku znajomosće němskeje předłohi. Lěpje budźe, hdyž złožimy so na najwažnišu kajkosć tajkich tkaninow: Móhli tu rěčeć wo tekstilijach, kotrež powětr přepušćeja abo wo powětr abo paru přepušćacych drastach, chiba wo modernych za powětr přepušćliwych abo přepušćnych tkaninach.

Hdyž pak chcemy wěc tola podobnje kaž němčina z metafru dychanja zwuraznić, móhli tež rěčeć wo dychacych tekstilijach abo tkaninach.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: adjektiw

hesła: atmungsaktiv, tekstilije