Rěčne kućiki

Arbeitseinsatz

We wjele wsach dźěłaja wobydlerjo na dobro swojeje wsy, a to cyle dobrowólnje a njesebičnje. Druhdy móžeš samo wo tajkich dźěłowych akcijach w nowinach něšto čitać. Němsce praji so „Arbeitseinsatz“, w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy dwaj wotpowědnikaj, jónu je to dźěłowa akcija a jónu dźěłowe zasadźenje. Druhi wotpowědnik nimam za jara poradźenu twórbu, tež hdyž so druhdy w nowinach wužiwa. Wězo zasadźuja wobdźělnicy na tajkej akciji swoje mocy, snadź tež wosobinsku techniku, ale tohodla runjewon pregnantne pomjenowanje to njeje. We Wotrowje rěčimy tež wo subotnikach. Młodostni pak najskerje z tutym zapřijećom ničo započeć njemóža, mjeztym zo starši ludźo wuraz znaja. Je to prosće požčonka z rušćiny, wotwodźene wot ruskeho słowa „суббота“, potajkim sobota. W NDRskim času su so po sowjetskim přikładźe přewjedli dobrowólne dźěłowe akcije bjez financielneho wurunanja, kotrež so wotměwachu stajnje sobotu. Tajke dźěłowe akcije abo subotniki su dobra wěc, dokelž porjeńšeja wjes, wolóžuja dźěło gmejny a skrućuja wjesnu zhromadnosć.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, požčonka, rušćina

hesła: dźěłowa akcija, akcija, zasadźenje, subotnik, Arbeitseinsatz