Rěčne kućiki

Alphatier

Wědomosć, kotraž přepytuje zadźerženje zwěrjatow w skupinje, je wutworiła terminus „Alphatier“. Měnjene je zwěrjo, kotrež ma w skupinskej hierarchiji najwyšu, to rěka wodźacu funkciju, steji na prěnim městnje runje tak kaž pismik „alpha“ w grjekskim alfabeće. Druhi němski wuraz za to je „Leittier“. Serbsce móžemy tomu prosće prajić alfa-zwěrjo abo wodźace zwěrjo. Na druhim boku wužiwa so wuraz „Alphatier“ w přenjesenym zmysle za ludźi, kotřiž maja nawjedowacu funkciju. Tež tu dźe wo charakterizowanje pozicije wotpowědneje wosoby srjedź skupiny. Husto wužiwa so wuraz z negatiwnym, wothódnoćacym podzynkom. Wuraz implikuje, zo je wotpowědna wosoba awtoritarna abo dominantna, zo njeje zwólniwa ke kompromisam. Serbsce bych w tajkim padźe rěčała wo alfa-zwěrjeću abo alfa-mužu; a jeli jedna so wo žonu, je to alfa-žona. Zdźěla ma terminus „Alphatier“ tež pozitiwny podzynk, potom pak bych serbsce wužiwała wuraz wodźaca wosobina abo prosće nawjedowar, wjednik abo nawjednik.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: přenjeseny woznam, substantiw

hesła: Alphatier, wodźace zwěrjo, alfa-zwěrjo, Leittier, wodźaca wosobina, alfa-muž, alfa-žona